• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onderzoek & Duiding 

NTA voert wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek uit. Dit betreft kwalitatief onderzoek naar onderwerpen op het terrein van sociale veiligheid, diversiteit en samenleven. NTA is gespecialiseerd in onderzoek naar radicaliseringsprocessen en extremisme. Het betreft onderzoek op het niveau van fenomenen, organisaties/groepen en casussen.  

Hoe opereren specifieke individuen en groeperingen? Wat is hun drijfveer? Zijn de beweegredenen wel of niet ideologisch van aard? Is er sprake van polarisatie  en/of radicaliseringsprocessen? En hoe manifesteert zich dat? Wat is het handelingsperspectief van professionals? Dergelijke vraagstukken worden door NTA door middel van diverse onderzoeken beantwoord. Onderzoek door NTA geeft inzicht in de concrete manifestaties van radicaliseringsprocessen en extremisme en dit biedt professionals handvatten en advies om hiermee om te gaan. 

 

Krachtenveldanalyse 

Een krachtenveldanalyse is een onderzoek naar actoren, trends, processen en fenomenen binnen de infrastructuur van een bepaalde gemeente en de dynamiek die zich daar afspeelt. Deze analyse gebeurt op organisatieniveau en vindt plaats binnen de gemeentelijke grenzen. Een krachtenveldanalyse kan gericht zijn op verschillende thema’s, zoals polarisatie, ondermijning, parallelle samenleving of extremisme.  

Lees verder

 

Quickscan  

Een quickscan is een onderzoek naar een onderwerp op hoofdlijnen. Zo’n onderzoek is oriënterend en beperkt van aard. De onderzoeksresultaten kunnen aanleiding zijn voor een uitgebreider en diepgaander onderzoek. De opdrachtgevers zijn gemeenten. De onderzoeksmethoden zijn kwalitatief van aard. Het gaat om een combinatie van bureauonderzoek en veldonderzoek, waarbij de volgende methoden kunnen worden ingezet: openbronnenonderzoek, documentanalyse en interviews. 

 

Ideologische duidingen 

NTA levert duidingen op de terreinen van politiek en religieus extremisme in opdracht van o.a. rechtbanken, reclassering, OM, politie en gemeenten. Een duiding is een concluderend rapport of mondelinge overdracht, waarin geanalyseerd wordt in hoeverre een persoon, een organisatie of een (gesproken) tekst te plaatsen is in een extremistisch ideologisch kader en/of radicaliseringsproces. Een duiding geeft de contextuele betekenis weer van uitspraken, teksten en/of handelingen van een persoon of organisatie. De duidingen worden verricht door middel van diepte-interviews en/of een inhoudsanalyse op basis van de NTA-duidingsmethodiek.  

 

Overig onderzoek 

NTA verricht ook langdurig onderzoek naar specifieke fenomenen en sociaal- maatschappelijke thema’s (vaakzonder opdrachtgever en publiceert daar regelmatig over. Zo onderzoekt NTA fenomenen die meer aandacht behoeven waar (nog) geen directe praktijkvraag over is (gesteld). Zo heeft NTA een agenderende functie voor haar partners 

Daarnaast financiert NTA PhD-onderzoek.  

NTA doet eveneens onderzoek naar bredere maatschappelijke thema’s op het terrein van diversiteit en samenleving. Zo heeft NTA in opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid fundamenteel kwalitatief onderzoek gedaan naar veranderingsprocessen in moskeeënOok voert NTA in opdracht van gemeenten evaluatieonderzoeken uit met reflecties op beleid en interventies van hun radicaliseringsaanpak. Veel gestelde vragen

NTA krijgt geregeld vragen over haar onderzoeksmethoden. Iedere organisatie moet zich houden aan de wet- en regelgeving en NTA besteedt daar ook zelf veel aandacht aan. De belangrijkste vragen en antwoorden over de onderzoeken van NTA op een rij. 

NTA doet voor opdrachtgevers onderzoek naar radicale tendensen. Wat voor soort onderzoeken zijn dat? 

NTA voert wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek uit. Dit betreft kwalitatief onderzoek naar onderwerpen op het terrein van sociale veiligheid, diversiteit, inclusie en samenleven. NTA is gespecialiseerd in onderzoek naar radicaliseringsprocessen en extremisme. Het betreft onderzoek op het niveau van fenomenen, organisaties/groepen en casussen. NTA wordt in dit kader gevraagd om onderzoeken uit te voeren, zoals krachtenveldanalyses, ideologische duidingen en quickscans. 

Het betreft verschillende soorten onderzoeken, voor verschillende opdrachtgevers. NTA dient zich, afhankelijk van het soort onderzoek en de opdrachtgever, te houden aan de regels van verschillende wetgeving. Zo kent een onderzoek binnen de persoonsgerichte aanpak (PGA) van contraterrorisme andere waarborgen dan een krachtenveldanalyse (KvA) naar fenomenen en ontwikkelingen in een gemeente. Omdat NTA een diversiteit aan producten en diensten levert, vraagt dit een hoge mate van compartimentering en beveiliging van informatie. Daarnaast dient ook het gedrag van medewerkers en de organisatiecultuur aan te sluiten bij deze mate van informatiebeveiliging. Hierbij heeft het scheiden van informatiestromen en bronnen de hoogste prioriteit. 

Wie zijn de opdrachtgevers? 

NTA werkt voor verschillende opdrachtgevers in verschillende domeinen. Dit zijn bijvoorbeeld diverse ministeries, rechtbanken, gemeenten, politie, OM, onderwijsinstellingen en universiteiten. 

Waarom zijn de resultaten van de onderzoeken niet openbaar? 

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom resultaten van bepaalde onderzoeken niet openbaar worden gemaakt. Bij ideologische duidingen in het kader van de persoonsgerichte aanpak of ten behoeve van strafzaken heeft dit te maken met wet- en regelgeving waarbij openbaarmaking strafbaar is gesteld. 

Bij krachtenveldanalyses en quickscans voor gemeenten kan het openbaar maken een onevenredig na- of voordeel opleveren voor onderzochte organisaties of bewegingen. Om dit onevenredige na- of voordeel te beperken, worden contractuele afspraken tussen NTA en de opdrachtgever gemaakt om dergelijke risico’s te beperken. 

Wat is een onderzoek in het kader van de persoonsgerichte aanpak? 

Naast krachtenveldanalyses houdt NTA zich ook bezig met onderzoeken in het kader van de persoonsgerichte aanpak. Dit zijn onderzoeken die worden uitgevoerd in opdracht van kernpartijen ter voorkoming van radicalisering en extremisme op lokaal niveau. Kernpartijen zijn de politie, het OM, gemeenten, Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming.  

Het doel van onderzoeken in het kader van de persoonsgerichte aanpak is het duiden van signalen die wijzen op radicalisering of extremisme. NTA helpt opdrachtgevers bij het in kaart brengen van deze signalen. NTA heeft hiervoor instrumenten ontwikkelt om dit methodisch te kunnen doen. Het onderdeel binnen NTA dat onderzoek doet naar krachtenveldanalyses en het onderdeel dat onderzoeken in het kader van de persoonsgerichte aanpak uitvoert zijn strikt gescheiden. Voor de zekerheid heeft NTA geautomatiseerde beveiligingsmaatregelen genomen om de informatiestromen en onderzoeksprocessen binnen haar organisatie technisch te scheiden. Dit betekent dat onderzoekers die zich bezighouden met onderzoeken in het kader van de persoonsgerichte aanpak en onderzoekers die zich bezighouden met krachtenveldanalyses in een gescheiden omgeving werken. Het is technisch niet mogelijk om toegang te verkrijgen tot de andere omgeving.  

Mag NTA dit soort onderzoek doen volgens de privacyregels? 

Ja. NTA houdt zich aan alle vigerende wet- en regelgeving, werkt in opdracht van publieke organisaties en houdt zich daarbij aan alle voorwaarden die gesteld worden. Het verwerken van persoonsgegevens vormt echter niet de primaire opdracht, omdat bijvoorbeeld krachtenveldanalyses bedoeld zijn om infrastructuren op organisatieniveau in kaart te brengen met een focus op hun onderliggende relaties en dynamieken. 

Bij ideologische duidingen wordt geanalyseerd in hoeverre een persoon, organisatie of (gesproken) tekst te plaatsen is in een extremistisch ideologisch kader en/of radicaliseringsproces. Dit gebeurt binnen de privacyregels, wettelijke kaders en bevoegdheden van rechtbanken, reclassering, OM, politie of gemeenten. Bij dergelijke onderzoeken worden betrokkenen vooraf geïnformeerd over het onderzoek. 

Volledigheidshalve verwijst NTA naar haar privacy statement waarin uitleg wordt gegeven over het wettelijk kader van de AVG en hoe NTA hiermee omgaat.