• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

NTA dient klacht in tegen NRC

NTA heeft een klacht ingediend bij de hoofdredactie van NRC. De krant blijft ten onrechte beweren dat NTA undercover en heimelijk onderzoek zou hebben gedaan in moskeeën. NTA heeft rectificatie gevraagd van de berichtgeving, die niet waarheidsgetrouw, onzorgvuldig en ongenuanceerd is.

Al bij de publicatie van de eerste artikelen, in oktober 2021, was onduidelijk waarop de beweringen waren gestoeld. Bewijs voor de stelling dat onderzoekers zich heimelijk als willekeurige bezoekers voordeden om mee te bidden en te luisteren naar preken en gesprekken is er echter niet.

Het nieuws overviel ons. Onze prioriteit ging in de eerste maanden uit naar direct betrokken partijen en personen. Gezien de aanhoudend onjuiste informatie die NRC blijft verspreiden, hebben we alsnog besloten een klacht in te dienen.

Intussen hebben burgemeesters zich in de gemeenteraad en in de publiciteit duidelijk uitgesproken: zij hebben geen opdracht gegeven voor heimelijk onderzoek en NTA heeft geen heimelijk onderzoek uitgevoerd. Het gaat hierbij om de burgemeesters van Rotterdam, Arnhem, Helmond, Veenendaal, Ede, Huizen, Hilversum, Gooise Meren, Almere, Delft en Eindhoven.

Een aantal gemeenten heeft juristen laten kijken naar de onderzoeken waar NRC over schrijft, de krachtenveldanalyses. De kritische kanttekeningen die daarbij zijn gemaakt, los van het feit dat de juristen van mening verschilden, waren gericht aan het adres van de overheid. In geen enkel onderzoek kwam bewijs naar voren dat NTA onzorgvuldig dan wel onwettig te werk zou zijn gegaan.

Al vanaf het begin heeft NTA duidelijk uitgelegd wat er is gebeurd. In het kader van de krachtenveldanalyses is onderzoek gedaan naar tendensen in gemeenten, niet naar moskeeën of personen. In een groot aantal onderzoeken zijn moskeeën in het geheel niet bezocht. Daar waar dat wel gebeurde, was er altijd expliciet instemming – en gebeurde dit veelal op verzoek – van een rechthebbende. Het ging dan bijvoorbeeld om een rondleiding of een afspraak met respondenten die wisten wat voor soort onderzoek het was en voor wie dat werd gedaan. Het is absurd om hieraan de woorden ‘heimelijk’ en ‘undercover’ te verbinden.

De Nederlandse samenleving staat al langere tijd onder druk van polarisatie. Bevolkingsgroepen staan steeds vaker tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Het geluid van de mensen die superlatieven gebruiken wordt beter gehoord dan mensen met een genuanceerde mening. De missie van NTA is om die polarisatie in beeld te brengen en overheden en anderen te helpen de verbinding te zoeken. Dat doen we als het gaat om radicale tendensen in extreemrechtse kring, in religieuze kring of bijvoorbeeld rond corona-protesten. Dat alles uitdrukkelijk binnen het wettelijke kader.

Het wordt ons niet altijd in dank afgenomen als we risico's en gevaren duiden. Het roept veel emoties op en raakt vaak persoonlijke belangen of gevoelige onderwerpen. Weglopen en niet benoemen is het makkelijkst, maar past niet bij wie we zijn. We doen geen stap terug als het spannend wordt, maar juist een stap naar voren. Waarbij we altijd de nuance zoeken, willen verbinden en het kaf van het koren scheiden: we maken duidelijk onderscheid tussen de grote groep van welwillende mensen en de kleine groep van radicalen.

Juist daarom vinden we de manier waarop NRC de berichtgeving vormgeeft laakbaar en schadelijk. We begrijpen en ervaren de specifieke pijn die in de islamitische gemeenschap is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving. Ook begrijpen we dat deze pijn in een breder verband wordt gebracht met wantrouwen in de overheid. De berichtgeving leidde precies tot datgene wat NTA bestrijdt: een verdergaande polarisatie, waarin de nuance het eerste slachtoffer is.

De publicaties van NRC hebben ook negatieve gevolgen gehad voor moskee-bestuurders en hun achterban. Het beeld dat er op de omschreven wijze onderzoek naar hen zou zijn gedaan, zette hen ten onrechte in een kwaad daglicht. Terwijl het juist moskeeën zijn geweest die de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld in het tegengaan van extremisme. In de afgelopen weken hebben we daar zeer constructieve gesprekken over gevoerd met tientallen moskeebestuurders en verschillende koepelorganisaties.

De reputatie van een organisatie als NTA is ten onrechte in diskrediet gebracht, terwijl iedere nuance door de berichtgeving uit het debat verdween. Daardoor ontstond onnodig wantrouwen, verdeeldheid en onrust binnen de islamitische gemeenschap. We verwachten dat NRC de klacht serieus neemt en zelfkritisch kijkt naar de manier waarop zij tot op heden verslag heeft gedaan.

De directie van NTA